top of page
Tilslagsanalyser

Tjenester

Trenger du bistand for å gjøre feltundersøkelser vil vi anbefale vårt Søsterselskap Pro Invenia AS

Tilslagsanalyser.jpg

Tilslagsanalyser

NBTL utfører både geometriske, petrografiske, mekaniske og kjemiske analyser på alle typer tilslag iht gjeldende, europeiske produktstandarder. Ytelseserklæringer og CE-dokumentasjon tilpasset bruksområder.

Geoteknikk

Geotekniske analyser

Vi gjennomfører de fleste geotekniske analyser for alle typer løsmasser og alle typer prosjekter. Vi håndterer analyser på både 54mm og 75mm sylinderprøver, samt poseprøver fra prøvegraving eller andre prøvemetoder.

Rutineundersøkelser

Klassifisering jordart

Vanninnhold

Konus

Enaks trykkforsøk 

Densitetsmålinger 

Spesialforsøk

Treaksialforsøk

Ødometerforsøk, CRS

Korngradering

Humusinnhold

Konsistensgrenser

Geoteknikk_edited_edited_edited.png
Vegbygging.jpg

Veibygging

Testing av tilslag iht NS-EN 13242. Sikteanalyser med grensekurver, kornform, kjemiske og mekaniske egenskaper.

vei
Jenbane

Jernbane

Testing av tilslag iht NS-EN 13450. Los Angeles test og Micro-deval for jernbaneballast, geometriske egenskaper, kornkurver inkl finkorn, tungmetallinnhold, frostmotstand og Sonnenbrand.

Jernbane.jpg
Betong
20230929_141557.jpg

Betong

Testing av fersk og herdet betong. Tilslagsanalyser for betongtilslag iht NS-EN 12620, inkludert petrografiske analyser og alkalireaktivitet ved punkttelling i tynnslip (NB21/32).

Asfalt

Asfalt

Testing av tilslag til asfalt iht NS-EN 13043. Samarbeid med eksterne laboratorier for blant annet PSV, AAV og vedheft til bituminøse bindemidler.

pexels-dn-milk-935484.jpg
Vassbyggingsstein
Vassbygging.jpg

Vassbyggingsstein

Testing iht NS-EN 13383-1 og -2. Trykkfasthet for naturstein iht NS-EN 1926.

Alkaliereaktivitet

Alkaliereaktivitet

Som ett av to laboratorier i Norge har vi operatørgodkjenning for utførelse av Alkalireaktivitet ved punkttelling i tynnslip iht NB21/32. Andel risikobergarter bestemmes ved analyse og punkttelling i mikroskop.

23431 (3).jpg
Ytelsesærklæring
betong.jpg

Ytelseserklæring

Basert på prøvingsresultatene kan vi sette opp Ce-dokument og ytelseserklæring for produktene, med tilhørende kategorier relatert til hvilke bruksområder som er aktuelle.

Mikroskopiering

Mikroskopiering

Bergartsbestemmelse ved analyse av tynnslippreparater.

23444A (3).jpg
Feltundersøkelser

Feltundersøkelser

Grunnundersøkelser med borerigg
Vi gjennomfører grunnundersøkelser med borerigg for å kartlegge dybde til berg, lagdeling i grunnen, klassifisering av løsmassenes egenskaper, grunnvann, kvikkleire, forurensning mm for alle typer prosjekter.

Geologiske og geoteknisk feltbefaringe
Våre geoteknikere og geologer kommer gjerne ut til ditt prosjekt for å finne de beste løsningene. Vi kan bidra med geotekniske vurderinger, kartlegging av berg og sprekkesoner, vurdere strukturgeologi og masseuttak.

bottom of page